DCD-Baidu Intelligent Cloud Tech Summit

Baidu Cloud | 百度云
DCD Group

DCD-Baidu Intelligent Cloud Tech Summit

Wednesday, 1st November from 13:30 to 17:20

Click here to book your seat now! 

DCD-Baidu Intelligent Cloud Tech Summit

Program:

13:30-14:00pm: Registration 
14:00-14:05pm: Opening speech by DCD
14:05-14:10pm: Welcome speech by Baidu

Binghua Zhang, Deputy Director of Baidu System Dept.& Chairman of ODCC
14:10-14:35pm: The  future is coming - Baidu ABC Inspire

Zhiyong Shen, Baidu 

14:35-15:00pm: The future of cloud in the digital intelligence era-  Understand  Baidu ABC Cloud

John Yang,  Biadu  

15:00-15:20pm: Tea Break & Networking
15:20-15:50pm: Baidu smart datacenter - born for cloud

Xiaozhong Li, Baidu
15:50-16:20pm: Hardware system as Baidu ABC Clould engine

Guofeng ChenBaidu

16:20-16:50pm: SDN technology boosts Baidu ABC Cloud

Hao JiangBaidu

16:50-17:20pm: Post-event networking