Li Guoqiang

Chief Architect, Data Center Facilities
Huawei

Coming soon!